YELSKI/Virtual Assistance BV (hierna YELSKI genoemd), met maatschappelijke zetel te August Vermeylenlaan 2A te 3010 Kessel-Lo,  met KBO-nummer 0842.137.370 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring wil YELSKI heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe we met die persoonsgegevens omgaan. YELSKI doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. YELSKI houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als YELSKI zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via [email protected].

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

YELSKI kan persoonsgegevens over u verwerken omdat u gebruik maakt van de diensten van YELSKI, omdat u YELSKI via mail gecontacteerd heeft om te informeren naar de dienstverlening van YELSKI, of omdat u de informatie zelf verstrekte door het invullen van een contactformulier op onze website of door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief of doordat je met een van de zaakvoerders of met YELSKI gelinkt ben op sociale media.

YELSKI kan volgende contactgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • De naam van uw bedrijf
  • De adresgegevens van uw bedrijf
  • Uw btw-nummer
  • Uw rekeningnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer
  • Info over studies, cv, beschikbaarheid, … (van freelancers die via Yelski willen werken)
Waarvoor verwerken wij die gegevens

De contactgegevens van wie contact met ons opneemt (via een contactformulier of via e-mail) worden bijgehouden in een CRM-systeem. We brengen daar verder structuur in aan door middel van tags, om aan te geven of iemand een klant, prospect, suspect of freelancer is. Dat doen we om de samenwerking vlot te laten verlopen.

Voor klanten en freelancers waar we mee samenwerken kan het zijn dat we ook facturatiegegevens en bedrijfsgegevens bijhouden, in functie van het uitvoeren van de gesloten overeenkomst.

Freelancers die een contactformulier invullen, bezorgen ons ook gegevens over hun studies, beschikbaarheid, interesses etc. Dit alles doen we in functie van een mogelijke samenwerking.

In het kader van direct marketing gebruiken we de mailadressen om te informeren over de activiteiten van YELSKI. Dit gebeurt in de vorm van nieuwsbrieven en uitschrijven is steeds mogelijk.

Wie zich inschrijft op een nieuwsbrief geeft daarmee toestemming het e-mailadres daarvoor te gebruiken. Het wordt bewaard in MailChimp.

Hoe lang bewaren we die gegevens?

Yelski bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Doorgeven van gegevens

Yelski verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij die nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van YELSKI worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. YELSKI gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens zijn zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

YELSKI maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan YELSKI te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. YELSKI heeft hier geen invloed op.

YELSKI heeft Google geen toestemming gegeven om via YELSKI verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten overdragen of te verwijderen. U kunt een verzoek hiervoor sturen naar [email protected]. Yelski zal zo snel mogelijk, maar alleszins binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

YELSKI neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van YELSKI maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming :

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel
[email protected]

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

YELSKI kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 24 mei 2018.